افتخار آفرینی دانش آموزان یزدی در المپیادهای علمی-ادبی 1403-1402
87 دانش آموز از استان یزد در مرحله اول المپیاد های علمی- ادبی پذیرفته شدند
افتخار آفرینی دانش آموزان یزدی در المپیادهای علمی-ادبی 1403-1402