برگزاری روز فیزیک در دانشگاه یزد
همایش روز فیزیک در دانشگاه یزد با حضور جمعی ازدانش آموزان  استعداد درخشان،از برنامه های جذاب این روز خوب برگزاری مسابقات
بازدید از آزمایشگاههای لیزر ،پلاسما ، ابررسانا ،اپتیک و رصدخورشید 
برگزاری روز فیزیک در دانشگاه یزد