برگزاری روز آزمایشگاه در پژوهشگاه آیت الله خاتمی
پژوهشگاه آیت الله خاتمی  صبح پنج شنبه 402/8/11 به مناسبت روز آزمایشگاه  با به صدا در آمدن زنگ آزمایشگاه آزمایشهای جذابی را با حضور سزگروههای درس آزمایشگاه  و دانش آموزان فرزانگان دوره اول دکتر شاهی انجام شد.
برگزاری روز آزمایشگاه در پژوهشگاه آیت الله خاتمی