برگزاری کارگاه نجوم توسط جناب آفای سراستاد در پژوهشگاه آیت الله خاتمی
کارگاه رصد و آشنایی با سیاره مشتری رو ز پنج شنبه 402/8/11 با حضور آقای سر استاد و جمعی از دانش آموزان استعدادهای درخشان برگزار شد
برگزاری کارگاه نجوم توسط جناب آفای سراستاد در پژوهشگاه آیت الله خاتمی