برگزاری کارگاه نجوم توسط جناب آفای سراستاد در پژوهشگاه آیت الله خاتمی
برگزاری کارگاه نجوم توسط جناب آفای سراستاد در پژوهشگاه آیت الله خاتمی