کارگاه رصد و آشنایی با سیاره مشتری در پژوهشگاه آیت الله خاتمی
کارگاه رصد و آشنایی با سیاره مشتری در پژوهشگاه آیت الله خاتمی