افتحارآفرینی دانش آموزان سمپادی یزدی در مرحله کشوری المپیاد علمی ادبی
اسامی افتخارآفرینان المپیادهای علمی- ادبی تابستان 1402
افتحارآفرینی دانش آموزان سمپادی یزدی در مرحله کشوری المپیاد علمی ادبی