برنامه دوره های حضوری پسران مدرسه تابستانه سمپاد یزد 1402
برنامه دوره های حضوری  پسران مدرسه تابستانه سمپاد یزد 1402
فراگیران عزیز شرکت کننده در کلاسها در صورت کلاس نیاز به لب تاب خود را همراه داشته باشند