افتخار آفرینی بی نظیر دانش آموزان  یزدی درمرحله اول المپیادهای علمی
پذیرش۱۹۷ دانش آموز یزدی در آزمون  مرحله اول المپیادهای علمی 
افتخار آفرینی بی نظیر دانش آموزان  یزدی درمرحله اول المپیادهای علمی