بیست ویکمین دوره مسابقات آزمایشگاهی علوم تجربی
چهارمین دوره جشنواره علمی_پژوهشی پژوهش سراهای دانش آموزی
بیست ویکمین دوره مسابقات آزمایشگاهی علوم تجربی