پژوهشگاه آیت الله خاتمی یزد برگزار می کند
پژوهشگاه آیت الله خاتمی یزد برگزار می کند
ارائه دهنده: دکتر مریم رحیمی پناه
زمان : سه شنبه ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ ساعت ۱۶
لینک آدرس: https://b2n.ir/n93254
گواهی دانش‌افزایی همکاران شرکت‌کننده
گواهی دانش‌افزایی دانش‌آموزان شرکت کننده