برگزاری آزمون های شبه مرحله یک المپیاد
با توجه به نزدیک شدن مرحله یک المپیاد، پژوهشگاه آیت الله خاتمی در نظر دارد چهار دوره آزمون در چهار جمعه متوالی برگزار کند مهلت ثبت نام هر آزمون تا پایان چهارشنبه همان هفته در سایت portal.yazdsampad.com می باشد