اعلام برنامه های دوره یک آمادگی مرحله اول المپیاد
برنامه های دوره یک آمادگی مرحله اول المپیاد شد و کلاسها از پنج شنبه 12/8 آبان تشکیل می شود.