کارت ورود به جلسه مرخله دوم المپیاد
کارت ورود به جلسه مرخله دوم المپیاد در سایت http://oly.medu.ir بارگذاری شده است پذیرفته شدگان مزحله اول عزیز نسبت به چاپ آن اقدام کنید.