تمدید زمان ثبت نام سومین جشنواره علمی -پژوهشی
 زمان ثبت نام سومین جشنواره علمی -پژوهشی پژوهش سراهای دانش آموزی تمدید شد. سامانه همگام تا پایان روز 1401/2/2، فعال می باشد.