مسابقات

رویکرد اصلی مدارس سمپاد بر فعالیت های پژوهش محورمتمرکز است

کارسوق ها به دانش آموزان فرصت می دهد که علاوه بر یادگیری دانش جدید به مهارت آموزی و کارگروهی بپردازند،تبدیل علم به ثروت و بحث اشتغالزایی جوانان از اهداف مهم این کارسوق ها است

سوق دادن رقابت های فردی دانش آموزان به سمت رقابت های گروهی از دیگر فواید مهم کارسوق ها در بین دانش آموزان است.

۴۰رشته زیست فناوری در دانشگاه های کشور تدریس می شود که دانش آموزان در این کارسوق با این رشته ها و کاربردهای آنها آشنا شده
و می توانند نسبت به ادامه تحصیل خود در این رشته ها و انتخاب شغل آینده خود شناخت لازم را پیدا کنند .