آزمون های مرحله اول
 تاریخ و برگزاری آزمون‌های مرحلة اول
ردیف المپیاد دوره روز تاریخ ساعت شروع
1 کامپیوتر سی و دوم یک‌شنبه 3/11/1400 09:00 صبح
2 جغرافیا چهارم یک‌شنبه 3/11/1400 14:00 بعدازظهر
3 علوم زمین سوم یک‌شنبه 3/11/1400 14:00 بعدازظهر
4 شیمی سی و دوم دوشنبه 4/11/1400 09:00 صبح
5 تفکر و کارآفرینی سوم دوشنبه 4/11/1400 14:00 بعدازظهر
6 نجوم و اخترفیزیک هیجدهم سه‌شنبه 5/11/1400 09:00 صبح
7 سلّول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی هفتم سه‌شنبه 5/11/1400 14:00 بعدازظهر
8 فیزیک سی و پنجم چهارشنبه 6/11/1400 09:00 صبح
9 زیست‌شناسی بیست و پنجم چهارشنبه 6/11/1400 14:00 بعدازظهر
10 ریاضی چهلم پنج‌شنبه 7/11/1400 09:00 صبح
11 اقتصاد و مدیریت سوم پنج‌شنبه 7/11/1400 14:00 بعدازظهر
12 ادبی سی و پنجم جمعه 8/11/1400 09:00 صبح
13 نانو فناوری سیزدهم جمعه 8/11/1400 14:00 بعدازظهر
 
*این آزمون‌ها در حوزه‌های داخل و خارج از کشور به‌صورت هم‌زمان برای دانش‌آموزان پایه‌های دهم و یازدهم برگزار می‌شود.
* اسامی پذیرفته‌شدگان مرحلة اول برای شرکت در آزمون مرحلة دوم به‌صورت مکتوب به اداره کل آموزش‌و پرورش استان و مرکز امور بین‌الملل و مدارس خارج از کشور ارسال می‌شود.
* بارگذاری دفترچه و کلید سؤالات، پس از برگزاری آزمون و هم‌چنین دریافت و پاسخ به درخواست‌های تجدیدنظر دانش‌آموزان از طریق سامانة ثبت‌نام المپیادهای علمی به نشانی http://oly.medu.ir در مهلت تعیین‌شده انجام می‌شود.