برگزاری جلسه رییس اداره سمپاد با مدیران مدارس
سید حسین رضوی خوسفی ریی اداره استعداد های درخشان و دانش پژوهان جوان یزد با مدیران مدارس استعداد های درخشان استان دبدار و گفتگو کرد.
برگزاری جلسه رییس اداره سمپاد با مدیران مدارس
جلسه و دیدار رییس اداره استعداد های درخشان دانش پژوهان جوان یزد چهارشنبه شش اسفند ماه با مدیران مدارس سمپاد استان یزد برگزار شدلازم به ذکر است مدیران مدارس سمپاد شهرستان به صورت حضوری و مدیران میبد و اردکان به صورت مجازی در این جلسه شرکت کردند.