مدال برنز المپیاد ادبی کشور بر گردن دانش آموز یزدی
علی حرزاده در المپیاد ادبی کشور افتخار آفرینی کرد.
مدال برنز المپیاد ادبی کشور بر گردن دانش آموز یزدی
علی حرزاده دانش آموز دبیرستان دوره دوم مدرسه استعداد های درخشان برازنده مقدم یزد مدال برنز المپیاد ادبی کشور را به گردن آویخت.