کسب مدال نقره سواد و رسانه توسط مائده احمدی پور
دانش آموز مدرسه استعداد ها ی درخشان فرزانگان یزد موفق به کسب مدال برنزالمپیاد سواد و رسانه کشور شد.   
کسب مدال نقره سواد و رسانه توسط مائده احمدی پور
مائده احمدی پور دانش آموز مدرسه استعداد های درخشان فرزانگان یزد موفق به کسب مدال نقره  المپیاد سواد و رسانه شد. 

این مسابقات از تاریخ 20 شهریور به مدت 8 روز بهپا حضور 40 نفر به دو صورت حضوری و آنلاین ب میزبانی تهران برگزار شد  که 20 نفر به صورت آنلاین و 20 نفر به صورت حضوری در این مسابقات شرکت کردند.