ديدار مدير كل و رئيس ناحيه دو و همكاران در منزل آقاي شرافت
ديدار مدير كل آموزش و پرورش استان یزد، رئيس ناحيه دو، رئیس اداره سمپاد و همكاران در منزل خانواده شرافت
ديدار مدير كل و رئيس ناحيه دو و همكاران در منزل آقاي شرافت
گزارش تصویری