افتحارآفرینی دانش آموزان سمپادی یزدی در مرحله کشوری المپیاد علمی ادبی
اسامی افتخار آفرینان سمپادی یزد در مرحله کشوری المپیاد علمی ادبی
افتحارآفرینی دانش آموزان سمپادی یزدی در مرحله کشوری المپیاد علمی ادبی
1-آقای امیر حسین شاه محمودی مدال آور طلای فناناوری نانو 
2- آقای محسن رفیع زاده تفتی مدال آور نقره زیست شناسی
3-آقای علی اکبر فروغی پردجانی مدال آور نقره فناوری نانو
4-آقای مصطفی حیدری دهوئی مدال آور نقره جغرافی 
5- آقای علی رضا کافی  مدال آور نفره 
6- حانم مریم طائفیمدال آور نقره ادبی
7- خانم یاسمن عزیزی مدال آور برنز اقتصاد