آیین رونمایی از کتابهای سمپادی های یزدی
آیین رونمایی از کتابهای سمپادی های یزدی