اولین کارسوق انیمیشن کاری از دانش آموزان سمپاد مهارتی هنرستان فرزانگان حکیم زاده
اولین کارسوق انیمیشن کاری از دانش آموزان سمپاد مهارتی هنرستان فرزانگان حکیم زاده