تشکیل جلسه رابطین پژوهشی و مدیران در پارک علم و فناوری
به منظور آشنایی مدیران و رابطین پژوهشی مدارس با فضاها و امکانات پارک علم و فناوری یزد همچنین اطلاع از برنامه ها و فعالیتهای شرکتهای تابعه در زمینه مسایل مرتبط با آموزش های عمومی و اختصاصی ویژه دانش آموزان از جمله سیزدهمین دوره مسابقات ابتکارات و نوآوری دانش آموزی و فراخوان شهر زیبای من با هماهنگی قبلی جلسه ای در روز چهارشنبه 22 دیماه سال جاری به میزبانی پارک علم و فناوری یزد و باحضور مدیران مدارس سمپاد استان برگزار گردید.
تشکیل جلسه رابطین پژوهشی و مدیران در پارک علم و فناوری
به منظور آشنایی مدیران و رابطین پژوهشی مدارس با فضاها و امکانات پارک علم و فناوری یزد همچنین اطلاع از برنامه ها و فعالیتهای شرکتهای تابعه در زمینه مسایل مرتبط با آموزش های عمومی و اختصاصی ویژه دانش آموزان از جمله سیزدهمین دوره مسابقات ابتکارات و نوآوری دانش آموزی و فراخوان شهر زیبای من با هماهنگی قبلی جلسه ای در روز چهارشنبه 22 دیماه سال جاری به میزبانی پارک علم و فناوری یزد و باحضور مدیران مدارس سمپاد استان برگزار گردید.
در ابتدای جلسه جناب آقای رضوی رییس اداره استعدادهای درخشان ضمن قدردانی ازبرگزارکنندکان جلسه به معرفی همکاران حاضر پرداخته و کلیاتی راجع به هدف از تشکیل جلسه بیان نمودند و مدیر پژوهشگاه آیت الله خاتمی نیز گزارشی از فعالیتهای فوق برنامه و پژوهشی دانش آموزان از ابتدای سال تحصیلی جاری ارایه داد .
در ابتدای جلسه جناب آقای رضوی رییس اداره استعدادهای درخشان ضمن قدردانی ازبرگزارکنندکان جلسه به معرفی همکاران حاضر پرداخته و کلیاتی راجع به هدف از تشکیل جلسه بیان نمودند و مدیر پژوهشگاه آیت الله خاتمی نیز گزارشی از فعالیتهای فوق برنامه و پژوهشی دانش آموزان از ابتدای سال تحصیلی جاری ارایه داد .
در ادامه جلسه جناب آقای مهندس درخشان به معرفی پارک و شرکتهای زیر مجموعه پرداخته و سپس بصورت اختصاصی در باره سیزدهمین دوره مسابقات ابتکارات و نوآوری دانش آموزی توضیحات جامعی را بیان نمودند.
در ادامه نیز بازدیدی ازفضاهای مختلف پارک و برخی از شرکتهای فعال در زمینه های مختلف صورت پذیرفت .