آماده سازی و به روز رسانی کتابخانه پژوهشگاه
با توجه به جابجایی فضای فیزیکی کتابخانه که در سال قبل اتفاق افتاده بود و کمدها و کتابهای موجود از محل قبلی در قسمت زیرزمین به یکی از اتاقهای طبقه همکف منتقل شده و بدون تفکیک کتابها و قرار دادن آنها در محل مناسب در کمد ها به همین شکل رها شده بود ، ضروری به نظر می رسید که این کتابها مجددا تفکیک ، جداسازی و طبقه بندی شود تا قابل استفاده دانش آموزان علاقه مند که مرتبا از آن سراغ می گرفتند باشد . 
آماده سازی و به روز رسانی کتابخانه پژوهشگاه
با توجه به جابجایی فضای فیزیکی کتابخانه که در سال قبل اتفاق افتاده بود و کمدها و کتابهای موجود از محل قبلی در قسمت زیرزمین به یکی از اتاقهای طبقه همکف منتقل شده و بدون تفکیک کتابها و قرار دادن آنها در محل مناسب در کمد ها به همین شکل رها شده بود ، ضروری به نظر می رسید که این کتابها مجددا تفکیک ، جداسازی و طبقه بندی شود تا قابل استفاده دانش آموزان علاقه مند که مرتبا از آن سراغ می گرفتند باشد .  
به همین منظور با همکاری دبیران شاغل در پژوهشگاه و به دلیل سختی کار دربازه زمانی دو ماهه این امر محقق گردید وهم اکنون در دو بخش کتابهای مرجع و سایر کتابها مورد استفاده دانش آموزان می باشد و برنامه ریزی لازم جهت به روز رسانی کتب و خرید کتابهای تخصصی بویژه در زمینه المپیادهای علمی نیز صورت گرفته است .